Regulamin przetwarzania danych osobowych RODO


Informacja


- w oparciu o art. 13 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),
niniejszym informujemy Naszego Klienta, że:

1) Administratorem Jego danych osobowych jest DIG Serwis Anna Świtała z siedzibą w Łaziskach przy ul. Dworcowej 53.

2) Dane osobowe są przetwarzane, gdyż są niezbędne do wykonania zawartej umowy, w tym do umożliwienia realizacji obowiązków strony zgodnie z kodeksem cywilnym i kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług i sprzedaży, w tym procedur reklamacyjnych. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych Klienta dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też dane osobowe Klienta w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DIG Serwis Anna Świtała, którym jest:

- prowadzenie wobec Klienta działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i sprzedaży towarów lub usług bądź towarów osób trzecich;

- kontaktowanie się z Klientem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Klienta - przez e-mail oraz telefon;

- windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

3) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona, chyba że taka zgoda nie była niezbędna. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. DIG Serwis Anna Świtała wymaga podania następujących danych osobowych, aby móc realizować umowy zawarte z osobą fizyczną: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr NIP, nr telefonu, nr rachunku bankowego, informacji o firmie i jej siedzibie.

4) Brak udostępnienia ww. danych na rzecz DIG Serwis Anna Świtała lub odwołanie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zawarcie lub wykonanie umowy z osobą fizyczną. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Administrator może wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.


5) DIG Serwis Anna Świtała zapewnia wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Każdy ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6) Dane osobowe są udostępniane podmiotom, które świadczą dla nas usługi księgowo-podatkowe oraz prawne.

7) Przechowywanie danych osobowych trwa przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 

Dołącz do nas na

LinkedIn